ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาชีวิตและสังคม