ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องอภิปรัชญาและญาณวิทยา จริย-ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และปรัชญาสังคมและการเมืองโดยเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและลัทธิปรัชญาร่วมสมัยของพระพุทธเจ้า เช่น ปรัชญาพระเวท ลัทธิครูทั้ง ๖