ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน บทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง กระบวนการทางนโยบายและการพัฒนา การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ การสำรวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการสื่อสารทางการเมือง ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฎิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสารและสื่อมวลชน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารทางการเมือง