ศึกษาแนวคิดและแนวทางต่างๆ ในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบทั้งนี้ให้ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองต่างๆ โดยเลือกเอาเฉพาะประเทศที่สำคัญแม่แบบประชาธิปไตย กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์และกลุ่มประเทศโลกที่สามโดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้างทางการเมือง ระบบการเมืองและพัฒนาการเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน