ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูปแบบ และวิธีการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก  เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาทและความสำคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์