ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมสำคัญ แนวคิดเชิง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย