ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  ประวัติศาสตร์เอเชียกลาง  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เน้นศึกษาอารยธรรม และพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค