ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน โดยเน้นศึกษาคัมภีร์และนิกายที่สําคัญ เช่น นิกายมาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดี เป็นต้น ภาษาที่จารึกคัมภีร์ การจัดลําดับชั้นคัมภีร์ รูปแบบการถ่ายทอด รูปแบบการรักษาคําสอน รวมทั้งอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศต่างๆ