ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การกำหนดขอบเขตการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย โดยมีการฝึกหัดทำโครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย