ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาก่อน-หลังพุทธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาในไทย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม  แนวโน้มของความเชื่อ  ศาสนพิธีระเบียบการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน องค์กรพุทธในประเทศไทยและทรรศนะการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิดสมัยใหม่