ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสังคมศาสตร์  การศึกษานอกสถานที่ กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน