ศึกษารายวิชาธรรมบทแศึกษา จะศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมสำคัญ แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย  อิทธิพลและคุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องอภิปรัชญาและญาณวิทยา จริย-ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และปรัชญาสังคมและการเมืองโดยเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและลัทธิปรัชญาร่วมสมัยของพระพุทธเจ้า เช่น ปรัชญาพระเวท ลัทธิครูทั้ง ๖