เพื่อใช้ในการสอบในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เพื่อใช้ในการสอบรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

เพื่อใช้ในการจัดสอบ วิชาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์