ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และทฤษฎีการบริหารจัดการ คำสอนในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการโดยยึดหลักพุทธปรัชญา 

     โดยขยายประเด็นการศึกษาได้ว่า ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของการบริหารจัดการ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ หลักการบริหารและวิธีการบริหารจัดการในพระไตรปิฎก หลักพุทธปรัชญาเพื่อการบริหาร จัดการ วิธีการบริหารจัดการตามหลักพุทธปรัชญา การเลือกวิธีการบริหารจัดการตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการบริหารจัดการของพระพุทธเจ้า และพุทธปรัชญากับการบริหารจัดการที่ดี

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร วิธีการบริหารงานตามวิธีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการบริหารงานของพระพุทธเจ้า และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี

           ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายและการวางแผนของรัฐองค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

         เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารงานภาครัฐไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง และองค์กรที่เกี่ยวกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้งการตัดสินใจ