ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต  ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ