๑.อริยสัจ

๒.เบญจขันธ์

๓.งหลักไตรลักษณ์

๑.ศึกษารูปแบบการปกครองสากลโลก

๒.ศึกษารูปแแบบการปกครองของไทย

๓.ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ

๔.ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย