การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน นโยบายสาธารณะ และการจัดการภาครัฐสมัยใหม่

รายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต นักเรียน นักศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ พร้อมสร้างความมั่นใจในตัวเองของผู้เรียนและผู้สนใจ

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English) มีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 9 บท โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้สนใจด้านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ มีความเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ และพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผู้บรรยายมีความคาดหวังว่า รายวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ เข้าถึง ในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยที่พวกเขาเหล่นนั้นคิดว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคน และยังสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ


  • เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้วิชาหลักการแปล