• ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
  • ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม 
  • แนวโน้มของความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน 
  • และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิดไทยสมัยใหม่

ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต ส่วนประกอบของนามศัพท์ กริยาศัพท์ ประโยค  แปลและแต่งประโยคสันสกฤตเบื้องต้น

  • ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
  • อักขรวิธี เครื่องหมาย  และการอ่าน
  • คำนาม  คำกริยา  ประโยค

•ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ

ศึกษาเกี่ยวคำศัพท์ภาษาบาลี เช่น พระนามพระพุทธเจ้า สวรรค นรก ภูเขา แม่น้ำ พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น

ธรรมภาคปฏิบัติ 1

บทเรียน ๖ บท

วิชาแกนพระพุทธศาสนา


ศึกษาการจัดนิกาย การจัดเป็น ๑๑ นิบาต  ๕๖ สังยุตต์ ๑๘๕ วรรค ๓ เปยยาล และอันตรเปยยาล เนื้อหาพระสูตร ๒,๗๕๒ วิเคราะห์เหตุเกิด สถานที่ บุคคลสำคัญ หลักธรรมและพระสูตรที่กำหนดให้

ศึกษาการจัดนิกาย การจัดวรรคออกเป็น ๓ วรรค เนื้อหาพระพสูตรทั้ง ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น

สามารถวิเคราะห์

  • เหตุเกิด
  • สถานที่
  • บุคคลสำคัญ
  • หลักธรรมในแต่ละพระสูตรที่กำหนดให้ได้