• ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 
 • โดยเน้นฝึกค้นหา การใช้ศัพท์เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (Technical term) 
 • การอ่านคัมภีร์หรือตำรางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษ 
 • เพื่อประโยชน์ในการทำงานวิชาการของนิสิต

Listening & Speaking in English

     Practicing makes your English better.  Start from Listening, then Speaking. 


 • ศึกษาเปรียบเทียบความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 • พระพุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพัทธภาพ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์
 • ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา และผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยากับพระพุทธศาสนา


  • ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
  • ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม 
  • แนวโน้มของความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน 
  • และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิดไทยสมัยใหม่

  •ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ

  ศึกษาเกี่ยวคำศัพท์ภาษาบาลี เช่น พระนามพระพุทธเจ้า สวรรค นรก ภูเขา แม่น้ำ พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น

  ศึกษาการจัดนิกาย การจัดวรรคออกเป็น ๓ วรรค เนื้อหาพระพสูตรทั้ง ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น

  สามารถวิเคราะห์

  • เหตุเกิด
  • สถานที่
  • บุคคลสำคัญ
  • หลักธรรมในแต่ละพระสูตรที่กำหนดให้ได้