• ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
  • ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม 
  • แนวโน้มของความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน 
  • และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิดไทยสมัยใหม่

•ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ

ศึกษาเกี่ยวคำศัพท์ภาษาบาลี เช่น พระนามพระพุทธเจ้า สวรรค นรก ภูเขา แม่น้ำ พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น

ศึกษาการจัดนิกาย การจัดวรรคออกเป็น ๓ วรรค เนื้อหาพระพสูตรทั้ง ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น

สามารถวิเคราะห์

  • เหตุเกิด
  • สถานที่
  • บุคคลสำคัญ
  • หลักธรรมในแต่ละพระสูตรที่กำหนดให้ได้