ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรูปแบบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และหลักพุทธธรรมกับการเมืองการปกครองของไทย

เนื้อหาโดยสังเขป
1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์
2.    ลักษณะที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์
3.    พัฒนาการของคอมพิวเตอร์
4.    ยุคของคอมพิวเตอร์
5.    ชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์
6.    องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
7.    ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล