รายวิชาที่มีอยู่

แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริ...
Course

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

Teacher : ผศ. พิศมัย วงศ์จำปาโทร.0898537963
Course

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมือง...
Course
Self enrolment

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ศึกษาความหมายของตรรกศาสตร์ ประพจน์ ญัตติต่างๆ ในเทอมของตรรกศาสตร์ แ...
Course
Self enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ...
Course

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course
Self enrolment

ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย

ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยใน ยุคสมัยต่างๆ
Course
Self enrolment

ธรรมบทศึกษา

ธรรมบทศึกษา

ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหล...
Course

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไทย

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไทย

ศึกษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต...
Course
Self enrolment

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

Course
Guest accessSelf enrolment

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูป...
Course
Self enrolment

ประวัติศาสตร์อเมริกา

ประวัติศาสตร์อเมริกา

การสำรวจดินแดน การค้นพบทวีปอเมริกา การตั้งอาณานิคม การประกาศอิสรภาพ...
Course

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและก...
Course

ความรู้เบี้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความรู้เบี้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของ...
Course
Self enrolment

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

แนวคิด และทฤษฏีความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการนโยยายภ...
Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ปร...
Course
Self enrolment

การบริหารการพัฒนา

การบริหารการพัฒนา

เนื้อประกอบไปด้วยบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา...
Course
Self enrolmentSelf enrolment

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (000 104 Economics in Daily Life)

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (000 104 Economics in Daily Life)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้...
Course
Self enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course
Guest accessSelf enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์2. ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

Course