รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

ปรัชญาเปรียบเทียบ

ปรัชญาเปรียบเทียบ

Philosophy คือ Science Principles (ความรู้เรื่องหลัก) เช่น หลักจิตศ...
Course
Self enrolment

ธรรมภาคปฏิบัติ 2

ธรรมภาคปฏิบัติ 2

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูต...
Course

การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Curriculum Deve...
Course

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ หลัก แนวคิด เทคนิคและวิทย...
Course

การสอนสังคมศึกษา

การสอนสังคมศึกษา

ความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา  พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา  ก...
Course

ปรัชญาสังคมและการเมือง

ปรัชญาสังคมและการเมือง

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของปรัชญาสังคมและการเมือง ทฤษฎีทางสังคมและก...
Course
Self enrolment

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ...
Course
Self enrolment

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพอเพียงตามทรรศนะของพุทธปรัชญา ซึ่งปรากฏอยู่...
Course

พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม

พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม

ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนามหายาน

พระพุทธศาสนามหายาน

Course

Reading Tipitaka in English

Reading Tipitaka in English

Course
Self enrolment

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

           &...
Course
Self enrolment

ธรรมภาคปฏิบัติ 1

ธรรมภาคปฏิบัติ 1

ในพระบาลี การเดินจงกรมและการมีสติกําหนดรู้ตัวอยู่เสมอ เช่นนี้ เป็นว...
Course
Self enrolment

ปรัชญาภาษา

ปรัชญาภาษา

คำอีสาน    ตื่นเช้ากินยอดฟ้า   &...
Course

การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม

การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มซนต่างองค์ปร...
Course
Self enrolment

พุทธจริยศาสตร์

พุทธจริยศาสตร์

วิชาพุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)  ศึกษาประวัติและพัฒนาการข...
Course
Self enrolment

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นการทำความเข้าใจธรรมะ จากสภาพปัจจ...
Course
Self enrolment

ศาสนาทั่วไป (Religions)

ศาสนาทั่วไป (Religions)

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่า ประวัติ พัฒนาการ หลักคำสอน พ...
Course
Self enrolment

ประชากรศึกษา

ประชากรศึกษา

ศึกษาหลักการของประชากรศึกษา องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ กา...
Course

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสอนรายวิชา  ความรู้เบื้องต...
Course

Basic Pali Grammar

Basic Pali Grammar

Course

พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข

พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข

ศึกษาคำสอนในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องโรค ยา อาหาร การบริโภคปัจจ...
Course
Self enrolment

การวิจัยทางการสอนภาษาไทย

การวิจัยทางการสอนภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมือง...
Course
Self enrolment

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร  หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร ปัจจั...
Course

วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ

วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ

นิสิตศึกษาความหมายและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจนวิเคราะห์วรรณก...
Course
Self enrolment

จริยศาสตร์วิเคราะห์

จริยศาสตร์วิเคราะห์

ศึกษาจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตกและตะวันออกของสำนักต่างๆ เช่น สำนักสั...
Course
Guest accessSelf enrolment

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

            ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศา...
Course
Self enrolment

วิวัฒนาการของภาษาไทย วข.ขอนแก่น

วิวัฒนาการของภาษาไทย วข.ขอนแก่น

ประวัติและวิวัฒนาการของภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านเสียงคำ ...
Course

English Beginner Breakthrough with Daily Conversation

English Beginner Breakthrough with Daily Conversation

This handbook was written by Ms. Naphakanok Muangkotra, the former ...
Course

การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics and Thai Government)

การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics and Thai Government)

           ศึกษา...
Course
Self enrolment

พุทธปรัชญามหายาน

พุทธปรัชญามหายาน

  คำอธิบายรายวิชา       ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ -ขอนแก่น

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ -ขอนแก่น

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักท...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสา...
Course
Self enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์2. ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course
Self enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ...
Course
Guest accessSelf enrolment

พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society

พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society

ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาก่อน-หลังพุทธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาในไทย อ...
Course
Self enrolment

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

Course

ธรรมประยุกต์

ธรรมประยุกต์

ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีว...
Course
Self enrolment

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  ประวัติ...
Course

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี

ศึกษารายวิชาธรรมบทแศึกษา จะศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรร...
Course
Guest accessSelf enrolment

ธรรมนิเทศ

ธรรมนิเทศ

ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูด...
Course