รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course
Self enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Course
Guest accessSelf enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์2. ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

Course

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

Teacher : ผศ. พิศมัย วงศ์จำปาโทร.0898537963
Course

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมือง...
Course
Self enrolment

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ศึกษาความหมายของตรรกศาสตร์ ประพจน์ ญัตติต่างๆ ในเทอมของตรรกศาสตร์ แ...
Course
Self enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ...
Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course
Self enrolment

ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย

ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยใน ยุคสมัยต่างๆ
Course
Self enrolment

ธรรมบทศึกษา

ธรรมบทศึกษา

ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหล...
Course

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไทย

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไทย

ศึกษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต...
Course
Guest accessSelf enrolment

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูป...
Course