รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์2. ...
Course
Self enrolment

จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้

ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้
Course
Self enrolment

Analytical Reading

Analytical Reading

To analyze the reading skills through the texts in the paragraph, n...
Course
Self enrolment

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ ...
Course

การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอบวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ นิสิตพุทธศาสตร...
Course
Self enrolment

การบริหารการพัฒนา

การบริหารการพัฒนา

เนื้อประกอบไปด้วยบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา...
Course
Self enrolment

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (000 104 Economics in Daily Life)

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (000 104 Economics in Daily Life)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้...
Course
Self enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

Course

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course

ธรรมประยุกต์

ธรรมประยุกต์

ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีว...
Course