รายวิชาที่มีอยู่

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course

ธรรมประยุกต์

ธรรมประยุกต์

ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีว...
Course
Self enrolment

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห...
Course
Guest access requires passwordSelf enrolment

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและก...
Course
Self enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ...
Course

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมือง...
Course
Self enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ปร...
Course

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาตร์ภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย
Course

ธรรมบทศึกษา

ธรรมบทศึกษา

ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหล...
Course

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูป...
Course

การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง

การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน ...
Course
Guest access requires passwordSelf enrolment

ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย

ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยใน ยุคสมัยต่างๆ
Course