รายวิชาที่มีอยู่

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์2. ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเมืองการปกครองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course
Self enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ...
Course
Guest accessSelf enrolment

พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society

พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society

ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาก่อน-หลังพุทธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาในไทย อ...
Course
Self enrolment

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

Course

ธรรมประยุกต์

ธรรมประยุกต์

ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีว...
Course
Self enrolment

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  ประวัติ...
Course

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี

ศึกษารายวิชาธรรมบทแศึกษา จะศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรร...
Course
Guest accessSelf enrolment

ธรรมนิเทศ

ธรรมนิเทศ

ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูด...
Course
Self enrolment

ธรรมบทศึกษา

ธรรมบทศึกษา

ศึกษาความหมาย ประวัติ  โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหล...
Course

พุทธปรัชญาเถรวาท

พุทธปรัชญาเถรวาท

ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องอภิปรัชญาและญาณ...
Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห...
Course
Self enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ปร...
Course

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ศึกษาแนวคิดและแนวทางต่างๆ ในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบทั้...
Course
Self enrolment

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมือง...
Course
Guest accessSelf enrolment

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและก...
Course
Self enrolment

ความรู้เบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างขอ...
Course

การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง

การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน ...
Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course

ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา

ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของประชาธิปไตยตามแนวพระพุท...
Course
Guest accessSelf enrolment

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  หลักการ  รูป...
Course
Guest accessSelf enrolment

รายวิชา พระพุทธศาสนามหายาน

รายวิชา พระพุทธศาสนามหายาน

ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน โดยเน้นศึกษาคัมภีร์และ...
Course
Guest accessSelf enrolmentSelf enrolment

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๒๐๓ ๔๒๙

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๒๐๓ ๔๒๙

      ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศร...
Course