รายวิชาที่มีอยู่

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไท...
Course

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
Course

ธรรมประยุกต์

ธรรมประยุกต์

ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีว...
Course

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

Course