รายวิชาที่มีอยู่

พุทธธรรมกับสังคมไทย

พุทธธรรมกับสังคมไทย

ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ความเข้าใจพุทธธรรม...
Course
Self enrolment

ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต ส่วนประกอบของนามศัพท์ กริยาศัพท์ ประโย...
Course
Self enrolment

ข้อสอบประจำวิชา ภาษากับการสื่อสาร

ข้อสอบประจำวิชา ภาษากับการสื่อสาร

•ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสา...
Course
Self enrolment

อภิธาน

อภิธาน

ศึกษาเกี่ยวคำศัพท์ภาษาบาลี เช่น พระนามพระพุทธเจ้า สวรรค นรก ภูเขา แ...
Course
Self enrolment

ธรรมภาคปฏิบัติ 1

ธรรมภาคปฏิบัติ 1

ธรรมภาคปฏิบัติ 1บทเรียน ๖ บทวิชาแกนพระพุทธศาสนา
Course
Self enrolment

สังยุตตนิกายปาลิ

สังยุตตนิกายปาลิ

ศึกษาการจัดนิกาย การจัดเป็น ๑๑ นิบาต  ๕๖ สังยุตต์ ๑๘๕ วรรค ๓ เ...
Course
Self enrolment

ทีฆนิกายปาลิ

ทีฆนิกายปาลิ

ศึกษาการจัดนิกาย การจัดวรรคออกเป็น ๓ วรรค เนื้อหาพระพสูตรทั้ง ๓๔ สู...
Course
Self enrolment

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป1.    ความหมายของคอมพิวเตอร์2. ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายของแผนที่

Course

พระพุทธศาสนามหายาน ชั้นปีที่ 3 พระมหาศิวกร

พระพุทธศาสนามหายาน ชั้นปีที่ 3 พระมหาศิวกร

Course